Home » Konular

Konular

Konular

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar sizler için aşağıda önerilmiştir. Ancak kongredeki konuların alt başlıklarına ait herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak kongremiz aşağıda yer almayan farklı konulardaki sunum başvurularına da açıktır.

Coğrafya Alan Eğitimi

 • Coğrafya Eğitiminde Aktif Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri
 • Coğrafya Eğitiminde Öğretim Stratejileri ve Uygulamaları
 • Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri ( ders Kitapları, video, animasyon vb.) ve Uygulamaları
 • Coğrafya Eğitiminde Teknoloji Kullanımı (coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, karekod, sanal gerçeklik, artırılmış terçeklik vb.)
 • Coğrafya Eğitiminde Hizmet İçi Eğitim Uygulamaları
 • Coğrafya Öğretim Programları
 • Coğrafî Beceriler ve Eğitimi
 • Coğrafya ve Değerler Eğitimi
 • Edebi Ürünler ile (hikâye, şiir, roman vb.) Coğrafya Öğretimi
 • Coğrafya Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları
 • Lisans Programlarında Coğrafya Eğitimi
 • Lisansüstü Programlarda Coğrafya Eğitimi
 • Erken Çocukluk ve Okul Öncesi Eğitiminde Doğa Etkinlikleri
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Coğrafya
 • Sınıf Eğitimi ve Coğrafya
 • Özel Eğitimde (işitme, zihin, görme engellilerde ve üstün yeteneklilerde) Coğrafya Eğitimi
 • STEM – A ve Coğrafya Eğitimi
 • Ulusal ve Uluslararası Coğrafya İçerikli Sınavlar

Coğrafya Alan Çalışmaları

 • Klimatoloji
 • Bitki Örtüsü
 • Biyocoğrafya
 • Ekosistemler (dağ, sulak alanlar vb.)
 • Jeomorfoloji
 • Hidrografya / Havza Yönetimi
 • Arazi Kullanımı ve Yönetimi
 • GIS science, Uzaktan Algılama Afet ve Afet Yönetimi
 • Coğrafya ve Kent Planlama
 • Kültür Coğrafyası
  Risk ve Kriz Yönetimi
 • Nüfus ve Nüfus Hareketleri
 • Siyasi Coğrafya
 • Turizm (Eko turizm, kıyı turizmi, kültür turizm vb.)
 • Tarihî Coğrafya
 • Yerleşme
 • Coğrafî İşaret Tescili ve Markalaşma
 • Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları (hava kirliliği, su kirliliği vb.)
  Enerji (enerji üretimi, transferi vb.)
 • Davranışsal Coğrafya
 • Jeopark ve Jeoturizm

Coğrafya İle İlgili Diğer Disiplinler

 • Yer Bilimleri (Jeoloji, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği vb.)
 • Arkeoloji
 • Ekoloji
 • Siyaset Bilimi
 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Harita Mühendisliği
 • Çevre Bilimleri (Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği vb.)
 • Antropoloji
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Tarih
 • Meteoroloji
 • Felsefe